1 /
The gallery holds a re-opening exhibition
Date:1998|07.24 - 08.30
Reception:1998|07.24 3:30pm
Location:Lin & Keng Gallery‧Taipei
The gallery holds a re-opening exhibition. This exhibition divides into two parts, first presented “Chinese artists of an early stage.” Artists participated are Sanyu, Yun Gee, Lin Fengmian, Guan Liang, Wu Da-Yu, Yang Ciou-Ren, Wu Guanzhong, Zao Wou-Ki. The second part of the exhibition introduces “contemporary artists.” Artists participated are Wang Huiqing, Xu Jiang, Li-Lan, Tony Wong, Yang Mao-Lin, Lin Ju, Chan Kuochiang, Cheng Tsai-Tung, Yu Pong, Huang Jin-He, Xue Bao-Xia.
The gallery holds a re-opening exhibition
Date:1998|07.24 - 08.30
Reception:1998|07.24 3:30pm
Location:Lin & Keng Gallery‧Taipei
The gallery holds a re-opening exhibition. This exhibition divides into two parts, first presented “Chinese artists of an early stage.” Artists participated are Sanyu, Yun Gee, Lin Fengmian, Guan Liang, Wu Da-Yu, Yang Ciou-Ren, Wu Guanzhong, Zao Wou-Ki. The second part of the exhibition introduces “contemporary artists.” Artists participated are Wang Huiqing, Xu Jiang, Li-Lan, Tony Wong, Yang Mao-Lin, Lin Ju, Chan Kuochiang, Cheng Tsai-Tung, Yu Pong, Huang Jin-He, Xue Bao-Xia.
The gallery holds a re-opening exhibition
Date:1998|07.24 - 08.30
Reception:1998|07.24 3:30pm
Location:Lin & Keng Gallery‧Taipei
The gallery holds a re-opening exhibition. This exhibition divides into two parts, first presented “Chinese artists of an early stage.” Artists participated are Sanyu, Yun Gee, Lin Fengmian, Guan Liang, Wu Da-Yu, Yang Ciou-Ren, Wu Guanzhong, Zao Wou-Ki. The second part of the exhibition introduces “contemporary artists.” Artists participated are Wang Huiqing, Xu Jiang, Li-Lan, Tony Wong, Yang Mao-Lin, Lin Ju, Chan Kuochiang, Cheng Tsai-Tung, Yu Pong, Huang Jin-He, Xue Bao-Xia.
The gallery holds a re-opening exhibition
Date:1998|07.24 - 08.30
Reception:1998|07.24 3:30pm
Location:Lin & Keng Gallery‧Taipei
The gallery holds a re-opening exhibition. This exhibition divides into two parts, first presented “Chinese artists of an early stage.” Artists participated are Sanyu, Yun Gee, Lin Fengmian, Guan Liang, Wu Da-Yu, Yang Ciou-Ren, Wu Guanzhong, Zao Wou-Ki. The second part of the exhibition introduces “contemporary artists.” Artists participated are Wang Huiqing, Xu Jiang, Li-Lan, Tony Wong, Yang Mao-Lin, Lin Ju, Chan Kuochiang, Cheng Tsai-Tung, Yu Pong, Huang Jin-He, Xue Bao-Xia.
The gallery holds a re-opening exhibition
Date:1998|07.24 - 08.30
Reception:1998|07.24 3:30pm
Location:Lin & Keng Gallery‧Taipei
The gallery holds a re-opening exhibition. This exhibition divides into two parts, first presented “Chinese artists of an early stage.” Artists participated are Sanyu, Yun Gee, Lin Fengmian, Guan Liang, Wu Da-Yu, Yang Ciou-Ren, Wu Guanzhong, Zao Wou-Ki. The second part of the exhibition introduces “contemporary artists.” Artists participated are Wang Huiqing, Xu Jiang, Li-Lan, Tony Wong, Yang Mao-Lin, Lin Ju, Chan Kuochiang, Cheng Tsai-Tung, Yu Pong, Huang Jin-He, Xue Bao-Xia.
1
1
1
1
1