1 /
The Exhibition of Fifth Moon Group’s Art Works
Date:1996|05
Reception:
Location:Lin & Keng Gallery‧Taipei
Lin & Keng Gallery together with Jia Art Gallery jointly hold the Exhibition of Fifth Moon Group’s Art Works. This is a memorial exhibition to celebrate Fifth Moon Group’s 40th anniversary. Artists involved are Tsong Pu, Marvin Minto Fang, Mei Dean-E, Yang Maolin,Lee Ming-Sheng, Chu Chia-Hua, Hou Chun-Ming, Liu Ling-Yi,Han Hsiang-Ning and Han Jia.
1